Neolithic: (7400 -4000 BP) small objects / Néolithique petits objets / Neolithicum kleine objekten / Jungsteinzeit: (7400 -4000 BP) kleine Objekte

Find locations at this page  - localisations des trouvailles sur cette page - vondstlocaties op deze pagina - Fundorte auf dieser Seite


NL Margraten  (1) Maastricht (2) Rijckholt (3) St. Geertruid (4)  B  Anixhe - Tilice (5) Opoeteren (6)  Rullen Haut  (7) St. Martensvoeren (8) Visé Caster- Caestert (9) D  Aachen -West (10) Tüddern (11) Overloon (--)
The first part of the  selection of relative small finds (small in dimensions) from the broad Neolithic period is shown here.
For large Neolithic artefacts on this blog, see Neolithic large objects.  This period involves the period of the Linear Bandkeramik till the Late Neolithic S.O.M. culture and Stein group. Large objects like setups of handaxes, picks, etc. are stored at Neolithic 2.
The Neolithic period is generally characterized by the presence of wide blades and various reduction strategies. In this case the Neolithic is a period where both small flint objects have been used besides of large objects; especially the Michelsberg culture made relative small flint artefacts.  The label 'small object" is given to a group of artefacts especially from 'Neolithic' surface stations like Rijckholt,  Banholt  or Visé - Caster, where the local flint is a very important factor in the production of tools. Either these tools have a relation with mining activities, or they are involved in (more large) base camps, i.c. specific extracting camp sites, that have been used over several hundreds of years , probably in a combination of purposes, e.g. hunting flint extracting and flint processing. In this case of tool production, the best artefacts were taken / exported into flint poor regions and thus are disappeared from the archaeological record of the site,
The region of Tilice - Anixhe, between the Maas river and its attribute the Jeker in Belgium is known for its Early Neolithic activity, (ca 5100 BC) where the local flint type has been used by the members of the LBK. However, the typology of many flint objects still shows a strong relation with artifacts, used by hunter gatherers during the Late Mesolithic. NEO A = Linear Bandkeramik.
Tool production sites like Rijckholt, Banholt,, Anixhe, Montagne St. Pierre show large local prehistoric activities, linked to the daily life of tool producers. This produces large quantities of small artifacts for daily use, which often also the waste is processed. Examples are the numbers 015 to 023 and the numbers 072 and 073 on this page. For all images: click to enlarge.
La première partie de la sélection de petits objets  à partir de la vaste période néolithique est montré ici.  
Pour les grands artefacts néolithiques sur ce blog, voir de grands objets néolithiques Cette période implique la période du Rubané linéaire jusqu'à la   la culture Néolithique S.O.M. (Seine- Olne- Marne) et le groupe Stein.  Des objets volumineux comme des ébauches d'haches, des pics, etc., sont stockés au néolithique 2. 
Pour toutes les images: cliquez pour agrandir. 
La région de Tilice - Anixhe, entre la Meuse et son attribut le Jeker en Belgique est connue pour son activité Néolithique ancien, (ca 5100 BC) où le type de silex local a été utilisé par les membres de la culture Rubanée. Cependant, la typologie de nombreux objets en silex montre encore une forte relation avec des objets, utilisé par les chasseurs-cueilleurs pendant la Mésolithique ( - final).
Sites de production d'outils comme Rijckholt, Banholt,, Anixhe, et le Montagne Saint-Pierre montrent de grandes activités préhistoriques locaux, liés à la vie quotidienne des producteurs d'outils. Ce produit de grandes quantités de petits objets d'usage quotidien, ainsi produit sur débris ( outils de débris). Les exemples sont les numéros 015 à 023 et les numéros 072 et 073 sur cette page.
  NEO A = Rubané (en Belgique: Omalien)


Het eerste deel van de selectie van relatief kleine objecten uit de ruime Neolithische periode wordt hier getoond. De Neolithische periode wordt over het algemeen gekenmerkt door de aanwezigheid van brede klingen en verschillende kern reductie strategieën . In dit geval is het Neolithicum  een periode waarin zowel kleine als grote vuursteen objecten zijn gebruikt; vooral de Michelsberg - cultuur vervaardigde gedurende het Midden Neolithicum  relatief kleine vuurstenen artefacten, gebaseerd op een gebroken kling - technologie. Het label 'klein object "wordt gegeven aan een groep van artefacten vooral afkomstig van ' neolithische ' oppervlak sites zoals nabij Rijckholt,  nabij Banholt en Visé - Riemst Caestert, waar de lokale vuursteen  een zeer belangrijke factor is in de productie van stenen gereedschappen. Deze werktuigen, welke vrijwel altijd geretoucheerd zijn, hebben ofwel een relatie met de plaatselijke mijnbouw activiteiten, of zij zijn betrokken bij (meer grote) basis kampen, bv. specifieke extractie - kampen, welke  gedurende enkele honderden jaren zijn gebruikt, waarschijnlijk in een combinatie van doelen, bijvoorbeeld voor de (seizoens- ) jacht, het delven van vuursteen  en de verwerking van vuursteen tot bruikbare gereedschappen. Daarbij werden dan vrijwel zeker de mooiste exemplaren meegenomen / geëxporteerd  voor gebruik in vuursteenarme regio's.
Voor grote Neolithische artefacten op dit blog, zie Neolithische grote objecten Deze periode omvat uiteindelijk de periode van de Lineaire Bandkeramiek ( ca 5400 v. C., met de ontginning van vuursteen in oppervlakte mijnbouw in Banholt tot het laat-neolithicum, speciaal de S. O. M. (Seine - Olne - Marne) cultuur en nog latere Stein-groep (ca 2500 - 2200 v. C.)
Grote objecten zoals halfgefabriceerde bijlen, pikhouwelen, etc. zijn opgeslagen bij Neolithische objecten 2. Voor alle afbeeldingen: klik om te vergroten.
De regio Tilice -Anixhe, tussen de Maas en haar zijbeek de Jeker in België staat bekend om zijn vroegneolithische activiteit, (tot ca 5100 v. C. ), waar het lokale vuursteen is gebruikt door de leden van de LBK. Echter, de typologie van vele vuurstenen voorwerpen toont nog steeds een sterke overeenkomst en is verbonden  met artefacten, welke zijn gebruikt door jagers-verzamelaars in het Late Mesolithicum. Op locaties waar vuursteen werd gedolven en bewerkt vinden we dikwijls een aantal  grote prehistorische activiteiten zones, waar veel kleine werktuigen zijn gebruikt voor dagelijks gebruik, voor  en door  degenen die in de mijnen werkzaam waren en de werktuigen produceerden. Dit levert vaak grote hoeveelheden kleine artefacten op voor dagelijks gebruik, waarbij dikwijls ook het vuursteen -bewerking afval is bewerkt. Voorbeelden hiervan zijn de nummers 015 tot 023 en  de nummers 072 en 073 op deze pagina.
 NEO A = Lineaire BandkeramiekDer erste Teil der Auswahl der relativen Kleinfunde (kleine Abmessungen) aus dem breiten Jungsteinzeit wird hier gezeigt.

Für große neolithische Artefakte in diesem Blog sehen Sie: neolithischen große Objekte. Dieser Zeitraum umfasst die Zeit der Linear Bandkeramik bis zum spätneolithischen SOM Kultur und die Stein-Gruppe. Große Objekte wie Röhlingen  von Faustkeilen, Spitzhacken, etc. sind in der Jungsteinzeit 2gespeichert. Für alle Bilder : zum Vergrößern anklicken.
Die Region Tilice -Anixhe,in Belgien  zwischen der Maas und ihrer Nebenfluss der Jeker in Belgien ist wegen seine früh-neolithischen Aktivität bekannt, (bis ca 5100 BC), wo die lokale Feuerstein - Typ angewendet wurde von den Mitgliedern des Linienbandkeramik Kultur. Allerdings ist die Typologie der vielen Feuerstein Objekte  immer noch im starke Beziehung mit Artefakten, von Jäger und Sammler so wie dieser in der späten Steinzeit verwendet wurden.
Werkzeug-Produktionsstätten wie Rijckholt, Banholt, in de Niederlanden und  Anixhe und  Montagne St. Pierre in Belgien zeigen große lokale prähistorischen Aktivitäten, mit dem tägliche Leben der Werkzeughersteller verbunden. Dies erzeugt große Mengen an kleinen Artefakte für den täglichen Gebrauch, die oft auch aus Abfälle verarbeitet sind. Beispiele hierfür sind die Nummern 015 bis 023 und die Zahlen 072 und 073 auf diese Seite.
  NEO A =  Bandkeramik001

Object ID  LOO -B
Vindplaats / locality  Overloon (Limb)
Periode / period   Neolithic
Afmetingen / dimensions 
Literatuur of internet referenties  / literature or internet references

2008 A Neolithic scraper on a flake with retouch found at a  location near the Loobeek (brook) in Middle Limburg. It has been made from a nice fine grained white flint type, unknown from the region. It has a rather irregular retouche at the edges,so it has been used for more heavy tasks.

2008 Un grattoir néolithique sur un éclat avec  retouches de bord trouvé à un endroit près de la Loobeek (ruisseau) au Moyen-Limbourg. Il a été fait d'un beau silex avec  texture fine blanche, d'un  type de silex, inconnu de la région. Il a une retouche assez irrégulière sur les bords, de sorte qu'il a été utilisé pour des tâches plus lourdes.

2008 Een neolithische schraper op  afslag  met retouche, gevonden op een locatie in de buurt van de Loobeek  in Midden-Limburg. Het is gemaakt van een mooie fijnkorrelige witte soort vuursteen, onbekend van de regio. Het heeft een nogal onregelmatig retouche aan de randen, dus het is gebruikt voor zwaardere taken.

2008 Ein Jungsteinzeit Schraber auf eine Abschlag mit Retusche  an einem Ort in der Nähe des Loobeek (Bach) in Mittel-Limburg gefunden. Es ist von einem schönen feinkörnigen weißen Feuersteintyp, nicht aus dem Gebiet bekannt fertig gestellt. Es hat ein ziemlich unregelmäßig retouche an den Kanten, so dass es für mehrere schwere Aufgaben verwendet worden ist.

002


Object ID uncaT
Vindplaats / locality   St. Geertruid (NL)
Periode / period    Neolithic
Afmetingen / dimensions 
Literatuur of internet referenties  / literature or internet references

2010  Convergent scraper or point on a thin flake. 

2010 Racloir convergente ou une pointe sur un éclat mince.

2010 Convergent schraper of punt op een dunne afslag.

2010  Konvergente Schaber oder Blatt spitze auf einer dünne Abschlag.


003


Object ID 
Vindplaats / locality  St. Geertruid (NL)
Periode / period   
Afmetingen / dimensions 
Literatuur of internet referenties  / literature or internet references

2009 Neolithic arrowhead, with two concavities at the base.

2009 Pointe de flèche Néolithique avec deux encoches sur le base.

2009 Neolithische pijlpunt met twee uithollingen aan de basis.004Object ID VG2
Vindplaats / locality  Vaals (NL)
Periode / period   
Afmetingen / dimensions 
Literatuur of internet referenties  / literature or internet references

2009 Neolithic arrowhead, partially surface retouched, Michelsberg Culture (Middle Neolithic, ca 4000 BC)

2009 Pointe Néolithique partiellement avec retouche de surface; de la Culture Michelsberg. (Néolithique moyen, ca 4000 av. JC.)

2009. Neolithische pijlspits, met gedeeltelijke oppervlak retouche; Michelsberg Cultuur., ca 4000 v. C.


2009 Jungsteinzeitlichen Pfeilspitze, mit Teilweise eine Retusche am Oberflach,'Michelsberg Kultur, etwa 4000 v. Chr. 

005Object ID NRuH- 246 V
Vindplaats / locality Rullen (B) Rullen Haut
Periode / period   Neolithic Michelsberg Culture
Afmetingen / dimensions 
Literatuur of internet referenties  / literature or internet references


2011. a large pointed blade, with retouched edges and double notch in function a 'multi tool' on a macro - blade. This is a guide artefact for the Michelsberg Culture.

2011. une grande lame pointue, avec des bords retouchées et des encoches, en fonction d'un «outil multifonctionnel» sur grande lame. Artefact de guide pour la culture Michelsberg.

2011 Een grote spitskling, met eveneens geretoucheerde zijden en uithollingen, een echte multi- tool. Gids artefact voor de Michelsberg Cultuur.


2011 Ein grosser Spitzkling, mit Kerbungen und retouchierten Rand, ein Multi- Werkzeug. Referenz Artefakt f:ur die Michelsberg Kulture
006


Object ID NVRPL02
Vindplaats / locality     Rijckholt (NL) /  Visé Caster (B) Caestert
Periode / period   Neolithic
Afmetingen / dimensions 
Literatuur of internet referenties  / literature or internet references


2010 The left object is from the  Ryckholt flint mine area, the right object from Visé -Caster (B). They are most likely from the same period, the Middle Neolithic period.


L' objet a gauche est de la localisation de Ryckholt (NL) (et en silex de Rijckholt)  région de la mine de silex, l'objet a droit est de Visé -Caste (B). Grands perçoirs . Les artefacts sont de la même période, le Neolithique moyen. 

2010 Het linker voorwerp is van de Ryckholt vuursteenmijn gebied, het rechter  object uit Visé -Caster (B). Ze zijn het meest waarschijnlijk uit dezelfde periode, het Midden-Neolithicum


2010 Das linke  Objekt ist vom Ryckholt Silexbergwerk Bereich der rechten Objekt aus Visé -Caster (Belgien). Sie sind aus dem gleichen Zeitraum, dem Mittleren Teil der Jungsteinzeit 
007a/b

Object ID NMSPLAN2a/b 
Vindplaats / locality  Mt. St. Pierre (B)
                                                      Periode / period   Early Neolithic (LBK)
                                                      Afmetingen / dimensions 
                                                      Literatuur of internet referenties  / literature or internet references
see also Chercheurs de la Wallonie; taille de silex page   how such slate bracelets were made

2011. Part of a slate bracelet from the Blicqy group

2011. Partie d'un bracelet en ardoise du groupe Blicqy

2011 Deel van een armband uit leisteen van de Blicqy groep


008

Object ID NSMV - 400 
Vindplaats / locality St. Martensvoeren (B)  Fourons St. Martin ( Belgique)
Periode / period   Neolithic
Afmetingen / dimensions 
Literatuur of internet referenties  / literature or internet references


2009 A Neolithic flint object with heavy patina from a field north of St. Martensvoeren in Belgium.  Neolithic technique


2009 Un objet de silex du néolithique à patine lourde d'un champ au nord de Fouron St Martin en Belgique.. Technique Néolithique.

2009 Neolithisch vuursteen artefact, met zware patina , gevonden op een veld nabij St. Martensvoeren in België

009


Object ID NLAN5-96-09
Vindplaats / locality  Wonck (B)
Periode / period   
Afmetingen / dimensions 
Literatuur of internet referenties  / literature or internet references2009 Scraper

2009 Grattoir

2009 Boordschraper

2009 Grosse Schraber010Object ID NMSP -LAN45 
Vindplaats / locality  Mt. St. Pierre Lanaye (B)
Periode / period   Late Neolithic- Bronze age
Afmetingen / dimensions 

Literatuur of internet referenties  / literature or internet references


2010 A round- about retouched scraper in local Voeren flint.

2010 Un grattoir en silex local ( Fourons, Belgique),  tous les bords retouchés

2010 een rondom geretoucheerde schraper uit lokale vuursteen van de Voerstreek ( Vrouwenbos?)

2010 Ein Rund-um retuschiert Schaber in lokalen Voeren Feuerstein ( Vrouwenbos Feuerstein Bergbau?)


011Object ID NVZV-210/4 
Vindplaats / locality  Vaals (NL)
Periode / period   Late Neolithic- Bronze age
Afmetingen / dimensions 
Literatuur of internet referenties  / literature or internet references2010.This object was found near the Zieversbeek in Vaals west.

2010.Ce objet a été trouvé près du ruisseau nommé Zieversbeek à Vaals ouest, aux Pays Bas.

2010 Dit artefact werd gevonden nabij de Zieversbeek in Vaals west, NL


Dieses Artefakt  wurde in der Nähe des Zieversbeek in  Westen von Vaals gefunden.
012Object ID NPLCBC34 
Vindplaats / locality  Visé Caster (B) Caestert
Periode / period   
Afmetingen / dimensions 
Literatuur of internet referenties  / literature or internet references


2009.A heavy scraper made on a large flake.


2009. Un grattoir lourde faite sur un grand éclat

2009 Een zware schraper, vervaardigd op een grote afslag

2009  Eine schwere Schaber auf eine große Abschlag gemacht

013


Object ID NRU 067 
Vindplaats / locality Rullen Haut (B)
Periode / period   Neolithic
Afmetingen / dimensions 
Literatuur of internet referenties  / literature or internet references


2012. A blade with notch made from local Rullen flint, found at the Rullen Haut site complex.

2012. Une lame avec encoche réalisée à partir du silex  de Rullen locale, trouvé dans le complexe du site Rullen Haut.

2012  En kling met uitholling in lokale Rullen vuursteen, gevonden in het site complex deel van Rullen2012 Eine Klinge mit Kerbe der lokalen Rullen Feuerstein, beim Rullen Haut gefunden014


Object ID NLIB 09-2
Vindplaats / locality Libeek (NL)
Periode / period   Early Neolithic ( LBK, cf.)
Afmetingen / dimensions 
Literatuur of internet referenties  / literature or internet references
Hauzeur, A.  Jadin,I,  Jungels C. . (2011) 5000 ans avant J C,  la grande migration ? :  Le Néolithique ancien  - images dans la collection Louis Eloy;  Institut du Patrimoine wallon, 
St, Geertruid - Maarlanderweg, SGM. The Location St. Geertruid Maarlanderweg  (SGM) is a field with an elevation , located in the vicinity of a large depression which can easily be interpret as a former pond or water source. The field was rich in small to very small retouched flint implements, of which you find examples below ( 015 -016-017-018-019-020; plate 1 - plate 6)

St, Gertrude - Maarlanderweg, SGM, aux Pays- Bas, proche de Rijckholt.  L'emplacement St. Geertruid Maarlanderweg (SGM) est un champ avec une colline élevée, situé à proximité d'une grande dépression qui peut facilement être interpréter comme un ancien étang ou source d'eau. Le champ a été riche en petites à de très petits outils en silex retouchées, dont vous trouvez des exemples au dessous. (015 -016-017-018-019-020 image 1- image 6)


St, Geertruid - Maarlanderweg,Code: SGM. De locatie St. Geertruid Maarlanderweg (SGM) is een gebied met een kleine hoogte, gelegen  in de nabijheid van een grote depressie die gemakkelijk te interpreteren is als een voormalig ven  of oude  waterbron. Het veld was rijk aan kleine tot zeer kleine geretoucheerde vuurstenen werktuigen, waarvan U hieronder enige voorbeelden vindt 015 -016-017-018-019-020

St, Geertruid - Maarlanderweg, SGM. Der Fundort St. Geertruid Maarlanderweg (SGM) ist ein Feld mit einer Höhe, in der Nähe einer großen Vertiefung, die leicht als ehemaliger Teich oder Wasser-Quelle zu interpretieren ist  . Das Feld war reich an kleinen bis sehr kleinen retuschierten Feuersteiun Artefakte. Hierunten finden sie Beispiele, Abbildungen 015 -016-017-018-019-020


015

Object ID NSGM plate 1 UncaT
Vindplaats / locality  St. Geertruid, Maarlanderweg (NL)
Periode / period   Late Mesolithic- Neolithic cf.
Afmetingen / dimensions 
Literatuur of internet referenties  / literature or internet references


2006.Twelve examples of narrow bladelets made of local flint .

2006. Douze exemples de lamelles étroites en silex local.

2006 Twaalf voorbeelden van smalle klingen in lokaal Rijckholt vuursteen

2006 Zwölf Beispiele von schmale Klingen aus  lokalen Feuerstein


016


Object ID NSGM plate 2 
Vindplaats / locality  St. Geertruid, Maarlanderweg
Periode / period   Late Mesolithic- Neolithic cf.
Afmetingen / dimensions 
Literatuur of internet referenties  / literature or internet references2006.Nine examples of notched elements  made of local flint . Such elements were either used for the truncated blade technique ( controlled breaking) or used as narrow rounded scrapers for adjusting the hunting equipment.


2006. Neuf exemples d'éléments crantés en silex local. De tels éléments sont soit utilisés pour la technique de la lame tronquée (de rupture contrôlée) ou utilisés comme grattoirs arrondis étroits de réglage de l'équipement de chasse.


2006 Negen voorbeelden van artefacten met uitholling, waarbij de uitholling steeds zorgvuldig is geretoucheerd, om te dienen als werktuig voor het schrapen van rond vormige objecten zoals twijgen, botten enz.

2006 Neun Beispiele von eingekerbte Elemente aus  lokalen Feuerstein. Solche Elemente wurden entweder für das verkürzte Klingentechnik (gesteuert Brechen) oder auch in schmalen abgerundeten Schaber zum Einstellen des Jagdausrüstung verwendet.

017

Object ID NSGM plate 3 UncaT
Vindplaats / locality  St. Geertruid, Maarlanderweg (NL)
Periode / period   Late Mesolithic- Neolithic cf.
Afmetingen / dimensions 
Literatuur of internet referenties  / literature or internet references


2006. a set of nine pointed flint elements, made in blade technology.

2006. un ensemble de neuf éléments de silex pointus, réalisés dans la technologie de la lame.

2006 Een set van negen artefacten , vervaardigd in een kling technologie.


2006  2006 eine Reihe von neun Spitzformiger Feuerelemente , aus Klingen-Technologie hergestellt
018

Object ID NSGM plate 4 UncaT
Vindplaats / locality  St. Geertruid, Maarlanderweg
Periode / period   Late Mesolithic- Neolithic cf.
Afmetingen / dimensions 
Literatuur of internet referenties  / literature or internet references2006  Three borers, the right one was suitable for more heavy tasks.

2006  Trois perçoirs, celle de droite était adapté pour les tâches plus lourdes.

2006 Drie boortjes, de linkse voor het fijne werk, de meest rechtse voor meer zwaar werk

2006 Drei Bohrer, geeignet für schwerere Aufgaben 


019Object ID NSGM plate 5 UncaT
Vindplaats / locality  St. Geertruid, Maarlanderweg
Periode / period   Late Mesolithic- Neolithic cf.
Afmetingen / dimensions 
Literatuur of internet referenties  / literature or internet references


2006.  Five flint implements from the St. Geertruid Maarlanderweg location. Truncated blades and a fine drill (top right)

2006. Cinq objets en silex de l'endroit St. Geertruid Maarlanderweg. Lames tronquées et une perceuse fine (en haut à droite)

2006 Vijf  op klingen vervaardigde vuursteen artefacten van een site St. Geertruid Maarlanderweg. Rechtsboven en linksonder  zijn   boortjes, welke laten zien hoe verschillend de gebruikte techniek is.   

020Object ID NSGM plate 6 UncaT
Vindplaats / locality  St. Geertruid, Maarlanderweg (NL)
Periode / period   Late Mesolithic- Neolithic cf.
Afmetingen / dimensions 
Literatuur of internet referenties  / literature or internet references

2006. Five flint implements from St. Geertruid Maarlanderweg, in truncated blade technique.

2006. Cinq objets en silex de la localisation de  St. Geertruid Maarlanderweg, dans la technique de la lame tronquée

2005 Vijf vuursteen artefacten van St. Geertruid Maarlanderweg, vervaardigd in een afgeknotte kling techniek.

2006 Fünf Feuerstein  Artefakte  von St. Geertruid Maarlanderweg, in abgeschnittenen Blatttechnik.
021Object ID NSGM 44 NEO A 
Vindplaats / locality  St. Geertruid, Maarlanderweg (NL)
Periode / period   Late Mesolithic- Neolithic cf.
Afmetingen / dimensions 
Literatuur of internet referenties  / literature or internet references

2006. A backed knife in Rijckholt flint, probably from the Late Mesolithic or LBK period

2006. Lame a dos ( le dos a été retouché)  en silex de  Rijckholt , probablement du Mésolithique ou Néolithique ancien

2006 Een rugmes met geretoucheerde rugzijde uit vuursteen van Rijckholt, uit het laat Mesolithicum tot Vroeg Neolithicum.

2006  Ein Rùckenmesser in Rijckholt Feuerstein, in der Regel von der späten Mittel-Steinzeit oder LBK Zeit (Früh Neolitikum)


022Object ID NSG 874 V
Vindplaats / locality  St. Geertruid, (NL)
Periode / period   Late Mesolithic- Neolithic cf.
Afmetingen / dimensions 
Literatuur of internet referenties  / literature or internet references

2007.A borer / drill made on a flake with a step fraction.


2007. Un perçoir /  outil de forage réalisé sur un éclat, avec une fraction nommé  'step'

2007 een boor/ ruimer op afslag met een step breuk

2007 .Ein  Bohrer auf einem Abschlag gemacht mit einem 'Schritt' Bruch
023Object ID NSGM 482 NEO A 
Vindplaats / locality  St. Geertruid, (NL)
Periode / period   Late Mesolithic- Neolithic cf.
Afmetingen / dimensions 
Literatuur of internet referenties  / literature or internet references

2007.A backed knife from an orange slice type blade.

2007 Lame a dos, du type 'partie d'orange', probablement du Néolithique ancien

2007 Rugmesje van het type 'sinaasappel  partje'

2007.Rückenmesser aus einer "Orangenscheibe" Typ Klinge.
024

Object ID   NEWM 005
Vindplaats / locality  Margraten (NL)
Periode / period   Late Neolithic - Early Bronze age cf.
Afmetingen / dimensions 
Literatuur of internet referenties  / literature or internet references


2009. A scraper made from imported honey colored flint, possibly the flint type of Vrouwenbos, Belgium. No gun flint .

2008 Un grattoir en silex importé, probablement le silex de Rullen /  Vrouwenbos, en Fourons, Belgique, silex en couleur miel typiquement. Pas de silex de fusil. 


2008 Een schrapertje uit honing - kleurig vuursteen type, mogelijk uit het Vrouwenbos type vuursteen. Geen geweer vuursteen. 

2009. Ein Schaber aus importierten Honig farbigen Feuerstein, möglicherweise die Feuerstein Typ der Vrouwenbos, aus  Belgien gemacht.
025


Object ID NSB -3 -016 
Vindplaats / locality Aachen  Seffent Wilkinsberg, location SB- west
Periode / period   
Afmetingen / dimensions 
Literatuur of internet referenties  / literature or internet references2011. A rare, bifacial retouched knife- borer on a flake,  function of the unadapted bottom side is the  handle of the tool.

2011 Un couteau retouche bifaciale, fait sur éclat, avec cortex , la grande partie en fonction d'une prise.

2011 Een zeldzame tweezijdig geretoucheerde boor / ruimer  uit lokale vuursteen van de site in Aken west, Seffent. De niet bewerkte onderzijde werd al;s handvat gebruikt.


2011 Eine seltene, bifacial retuschiert Messer- Bohrer auf eine abschlag hergestellt.  der unangepassten Unterseite der Griff des Werkzeugs diente wahrscheinlich als Griff..026


Object ID uncat K2 
Vindplaats / locality  Opoeteren- Dilsen (B)
Periode / period   middle Neolithic
Afmetingen / dimensions 
Literatuur of internet referenties  / literature or internet references


2012.
027


Object ID 
Vindplaats / locality St. Geertruid Maarlanderweg (NL) 
Periode / period   
Afmetingen / dimensions 
Literatuur of internet referenties  / literature or internet references

029


Object ID NSMV18 
Vindplaats / locality  St, Martensvoeren (B)
Periode / period   
Afmetingen / dimensions 
Literatuur of internet referenties  / literature or internet references


2009. a side scraper from Rullen flint


2009. Grattoir avec un bord retocuhé en silex de Rullen,  Belgique

2009. Schraper uit Rullen vuursteen030

Object ID NRU27 
Vindplaats / locality Rullen (B)
Periode / period   Neolithic
Afmetingen / dimensions 
Literatuur of internet referenties  / literature or internet references


2012. A flake with a steep retouched notch, made of Rullen flint


2012 Un éclat avec encoche retouché abrupt, de silex de Rullen


2012  een afslag met steil geretoucheerde uitholling, Rullen vuursteen


031


Object ID NLIB9
Vindplaats / locality Libeek2
Periode / period   Neolithic cf
Afmetingen / dimensions 
Literatuur of internet referenties  / literature or internet references


2008. A flint  implement with a retouched  edge and retouched bore head (drill)


2008 Outil en silex avec bord retouché et partie distale retouchée (en fonctionnement d'un perçoir)

2008 Artefact met geretoucheerde randen , het distale eind is ook gedeeltelijk geretoucheerd, om een boor te vormen.


2008. Ein Feuerstein Werkzeug mit einer retuschiert Rand und retuschiert Bohrkopf (Bohrer) am distalen Seite032


Object ID NEWM1-1 
Vindplaats / locality  Eckelrade, Margraten
Periode / period  Neolithic cf. 
Afmetingen / dimensions 
Literatuur of internet referenties  / literature or internet references


2011. a scraper, on a flake, made from imported flint, probably Rullen flint.
Why use Rullen flint at this site? The flint from Banholt or Ryckholt was located much nearby.Does this indicate the territories?

2011. Un grattoir fait sur éclat, probablement en silex importé de Rullen.
Pourquoi?
C'est plus logique d'utiliser le silex de Rijckholt ou Banholt qui est localisé plus proche que le silex de Rullen. Est- ce que cela démontre des territoires?

2011. Een schraper op afslag, vervaardigd op geimporteerde vuursteen uit Rullen. Het zou meer logisch zijn geweest, wanneer hier het vuursteen van Rijckholt of Banholt was gebruikt. Gaat het hier om aanduiding van territoria, of om uitwisseling van materiaal ( handel, sociaal)
2011 Ein Schaber, auf eine Abschlag, aus importierten Feuerstein, wahrscheinlich Rullen Feuerstein.
Warum ist hier Rullen Feuerstein an dieser Stelle verwendet worden? Der Feuerstein aus Banholt oder Rijckholt wurde viel mehr  in der Nähel .Bedeutet dies  die Verwendung von Gebieten und Grenze?

033

Object ID NSCV2G
Vindplaats / locality  Rijckholt NL
Periode / period   
Afmetingen / dimensions 
Literatuur of internet referenties  / literature or internet references034


Object ID NNC2 -6 
Vindplaats / locality  Maastricht -Neercanne
Periode / period   Neolithic
Afmetingen / dimensions 
Literatuur of internet referenties  / literature or internet references


035
Object ID 
Vindplaats / locality 
Periode / period   
Afmetingen / dimensions 
Literatuur of internet referenties  / literature or internet references
036


Object ID NSG -76-S
Vindplaats / locality St. Geertruid (NL)
Periode / period   
Afmetingen / dimensions 
Literatuur of internet referenties  / literature or internet references


037


Object ID UncaT 
Vindplaats / locality St. Geertruid (NL)
Periode / period   
Afmetingen / dimensions 
Literatuur of internet referenties  / literature or internet references038Object ID NSG -07-03 
Vindplaats / locality  Rijckholt
Periode / period   Neolithic
Afmetingen / dimensions 
Literatuur of internet referenties  / literature or internet references

Hamal - Nandrin, J., Servais, J. , Louis, M. ; (1935) Nouvelle contribution a l'étude  de Préhistorique, dans la Campine Limbourgeoise Belgique; Extrait du Bulletin de la Société Préhistorique Française, No 3, ; pp 27 fig 18,  6[ Lommel surface,  pointe de flèche convexe).

2007. A bifacial retouched point.

2007 Pointe Néolithique retouchée bifaciale039Object ID UncaT 
Vindplaats / locality  Aachen west
Periode / period   
Afmetingen / dimensions 
Literatuur of internet referenties  / literature or internet references

2009, a leaf shaped arrow point found at Aachen west, Germany.Surface has been retouched, the base has been broken. heavy patinas.

2009, une pointe de flèche, en  forme de feuille  trouvée à Aix la Chapelle - ouest  Allemagne. .La surface a été retouchée, la base a été rompu. et il y a des patines lourds.

040
Object ID UncaT 
Vindplaats / locality Aachen -West
Periode / period   
Afmetingen / dimensions 
Literatuur of internet referenties  / literature or internet references

Hamal - Nandrin, J., Servais, J. , Louis, M. ; (1935) Nouvelle contribution a l'étude  de Préhistorique, dans la Campine Limbourgeoise Belgique; Extrait du Bulletin de la Société Préhistorique Française, No 3
a base convexe ) fig. 18,7)


041

Object ID NRU13-07 
Vindplaats / locality  Rullen (B)  Rullen Haut 
Periode / period   Late Neolithic - Early Bronze age
Afmetingen / dimensions 
Literatuur of internet referenties  / literature or internet references


2013. A borer on a flake. It has a hollow base for attachment. Local flint type. 

2013. Un perçoir sur éclat, avec base concave pour la fixation.,Le silex est silex local de Fourons.  
042


Object ID NTU -0155 
Vindplaats / locality Tüddern (D)
Periode / period   
Afmetingen / dimensions 
Literatuur of internet referenties  / literature or internet references

2008. A late Neolithic point, bifacial retouch, whole surface has been retouched.

2008. Une pointe de la fin du Néolithique, retouche bifaciale, toute la surface a été retouchée.
043


Object ID NSGK -07-05 NEO A  O
Vindplaats / locality  St. Geertruid (NL)
Periode / period   
Afmetingen / dimensions 
Literatuur of internet referenties  / literature or internet references

2007 Broken wide  blade, with pointed, retouched  edge.

2007 Large lame, cassée, avec pointe retouchée


044Object ID NVAR EXMa,b,c 
Vindplaats / locality Variable see below
Periode / period  Neolithic 
Afmetingen / dimensions 
Literatuur of internet referenties  / literature or internet references

2010, 2011; three examples of contemporary use of flint sources in the wider area. 
1. Blade from Aachen West, W2, Germany
2.Blade from Rijckholt , The Netherlands
3.Blade from Visé Caster / Caestert(

2010, 2011; trois exemples d'utilisation contemporaine de sources silex dans la zone plus large.
1. Lame de Aix la Chapelle Ouest, W2, Allemagne
2.Lame de Rijckholt, Pays-Bas
3.Lame de Visé Caster / Caestert , Belgique


045


Object ID VRAP plate 1
Vindplaats / locality  Rijckholt, atelier Van Giffen X
Periode / period   Neolitthic
Afmetingen / dimensions 
Literatuur of internet referenties  / literature or internet references

2011 Rijckholt flint from atelier VRAP, corresponding with the atelier of Van Giffen in 1921. Thin blades, some retouched implements, and truncated blade technique.


2011 Rijckholt , l'atelier silex nommé VRAP, correspondant à l'atelier de Van Giffen nr. 10 en 1921. lames minces, certains outils retouchées, et la technique de la lame tronquée.

046


Object ID 
Vindplaats / locality 
Periode / period   
Afmetingen / dimensions 
Literatuur of internet referenties  / literature or internet references
047Object ID NEWM - 520 O
Vindplaats / locality Eckeltade Margraten
Periode / period   
Afmetingen / dimensions 
Literatuur of internet referenties  / literature or internet references

2010. a Neolithic point in black, local flint. The Eckelrade flint has been locally mined in holes from the surface. It is the same type of flint as Rijckholt, which is not far from it.The point has been partially bifacial retouched, and the step shaped fracture has been used as the base of the pont.

2010. une pointe néolithique en silex noir local. 
Le silex d´Eckelrade a été exploité localement dans des trous de la surface. C´ est le même type de silex que l´on trouve a Rijckholt, qui n est pas loin d e´ici.  La  pointe a été partiellement  retouchée bifaciale , et l'étape de fracture en forme a été utilisée comme la base du pont. Sur l´image vue dorsale et ventrale de l´artefact. 048


Object ID UncaT  O
Vindplaats / locality  Schinveld (NL)
Periode / period   
Afmetingen / dimensions 
Literatuur of internet referenties  / literature or internet references

2008. A blade core in grey flint, found at a sandy  forest path., Leiffender Hofweg

2008. Un nucléus a lames   en silex gris, trouvé à un chemin forestier de sable., Leiffender Hofweg


049

Object ID UncaT SA
Vindplaats / locality Aachen West Seffent , part SA
Periode / period   Neolithic?
Afmetingen / dimensions 
Literatuur of internet referenties  / literature or internet references

2012 Large flake with a double notched end; possible a broad drill
2012 Grand éclat en silex gris, avec une double encoche, probablement un perçoir.
2012 Grote afslag in grijze vuursteen, mogelijk een boor/ ruimer
2012 Gösse Abschlag aus dem grauen Feuerstein, möglicherweise ein Bohrer


050


Object ID UncaT N-BEM
Vindplaats / locality Bemelen (NL)
Periode / period   
Afmetingen / dimensions 
Literatuur of internet referenties  / literature or internet references


051


Object ID UncaT RU 6 H
Vindplaats / locality  Rullen Haut (B)
Periode / period   Neolithic
Afmetingen / dimensions 
Literatuur of internet referenties  / literature or internet references


2012 Retouched  flint implements from local Rullen flint. Probably used by the miners or during a short camp near the mining site.


052


Object ID BHG 3/3 NEO A
Vindplaats / locality Banhoilt (NL)
Periode / period   
Afmetingen / dimensions 
Literatuur of internet referenties  / literature or internet references

2009 Three tools based on short blades, with truncated blade technique. Most likely related to the LBK exploitation of Banholt. The two artefacts at the left and middle have notches, (comparable with tools from Anixhe Tilice, LBK) and the right object has retouhced edges (side scraper)

053


Object ID BHG3/ 4 
Vindplaats / locality 
Periode / period   
Afmetingen / dimensions 
Literatuur of internet referenties  / literature or internet references


2009 Three  Neolithic tools from Banholt, local flint.
054


Object ID SG- A12
Vindplaats / locality  St. Geertruid (NL)
Periode / period   
Afmetingen / dimensions 
Literatuur of internet referenties  / literature or internet references


055

Object ID 
Vindplaats / locality  St. Geertruid (NL)
Periode / period   
Afmetingen / dimensions 
Literatuur of internet referenties  / literature or internet references


Last update 24 / 01 2015

2008 A borer / awl on a primary flakewith use retouch at the straight edge and a steep fine retouch at the concave part ( upper side at the image). The 'head' has been carefully retouched and it has a sharp pointy part.


 056


Object ID SG A13
Vindplaats / locality  St. Geertruid (NL)
Periode / period   
Afmetingen / dimensions 
Literatuur of internet referenties  / literature or internet references

2008 Ventral view. A small convergent scraper or point with a large, well retouched  notch at its right side, at both sides of the notch a sharp, pointed part for carving purposes. The point has been made on a blade and is obliquly broken.Edge  - retouch has been brought up at the  ventral  side. Probably it served as a small projectile point. 057


Object ID SG A14
Vindplaats / locality St. Geertruid (NL)
Periode / period   
Afmetingen / dimensions 
Literatuur of internet referenties  / literature or internet references

2008 Triangular point on a bladelet. It has been made on a blade negative  with convergent triangular shaped ribs. Both sides have been retouched, the straight base has  a steep retouch. Projectile point. Period: the Late Mesolithic - Early Neolithic


058
Object ID  SG A15
Vindplaats / locality  St. Geertruid (NL)
Periode / period   
Afmetingen / dimensions 
Literatuur of internet referenties  / literature or internet references

2008  Dorsal  view of  a point. Ventral edge retouch at its right side, dorsal retouch at its dorsal side. Oblique to the right broken, truncated blade,.
Possibly a projectile point, though the base is very few retouched.


 059


Object ID SG A17
Vindplaats / locality St. Geertruid (NL)
Periode / period   
Afmetingen / dimensions 
Literatuur of internet referenties  / literature or internet references


2008 Projectile point , triangular in shape, made on a bladelet. Both edges have been edge retouched from the dorsal side. The base has no retouch, but a notch right side, and a concavity with ventral retouch were used for fixation of the point.
 060


Object ID SG A18
Vindplaats / locality St. Geertruid (NL)
Periode / period   
Afmetingen / dimensions 
Literatuur of internet referenties  / literature or internet references


2008 Setup for a point/ drill. Not retouched, truncated blade.
061


Object ID  SG A19
Vindplaats / locality St. Geertruid (NL)
Periode / period   
Afmetingen / dimensions 
Literatuur of internet referenties  / literature or internet references


2008 small knife on a flake, with natural back, Very fine retouch at the working edge.


 062

Object ID SG A21
Vindplaats / locality St. Geertruid (NL)
Periode / period   
Afmetingen / dimensions 
Literatuur of internet referenties  / literature or internet references

2008 small flake with one side where s retouch is visible at the edge ife.

 063


Object ID  SG A23
Vindplaats / locality St. Geertruid (NL)
Periode / period   
Afmetingen / dimensions 
Literatuur of internet referenties  / literature or internet references2008 Borer / drill with a small borer head, retouched.


 0364

Object ID  SG- K-B3
Vindplaats / locality  St. Geertruid De Kaap (NL)
Periode / period   Neolithic
Afmetingen / dimensions 
Literatuur of internet referenties  / literature or internet references

2009 An end part of an originally polished axehead, secondary flaked and used, broken.


 065

Object ID  SGM v1
Vindplaats / locality  St. Geertruid Maarlanderweg
Periode / period   
Afmetingen / dimensions 
Literatuur of internet referenties  / literature or internet references

2009 A borer on a flake


 066


Object ID 
Vindplaats / locality 
Periode / period   
Afmetingen / dimensions 
Literatuur of internet referenties  / literature or internet references

2009 Pointed flint implement, with retouch at the edges of both convergent sides. 067

Object ID 
Vindplaats / locality 
Periode / period   
Afmetingen / dimensions 
Literatuur of internet referenties  / literature or internet references


2009 A heavy borer on a wide blade core, typical for use at a tool production location such as Rijckholt. Possibly from the Michelsberg Culture.

 068

Object ID 
Vindplaats / locality 
Periode / period   
Afmetingen / dimensions 
Literatuur of internet referenties  / literature or internet references
 069

Object ID 
Vindplaats / locality  Tüddern (D)
Periode / period   
Afmetingen / dimensions 
Literatuur of internet referenties  / literature or internet references

2011 A Neolithic triangular point with surface retouch.  Guiding tooltype for the Late Michelsberg Culture (only partially surface retouch).
2011 Een driekantige spits met oppervlakteretouche, welke niet is afgemaakt.
2011 Un ébauche d'une flèche triangulaire, type de Michelsberg 070


Object ID 
Vindplaats / locality 
Periode / period   
Afmetingen / dimensions 
Literatuur of internet referenties  / literature or internet references
 071

Object ID SMV AS09
Vindplaats / locality St. Martensvoeren/ Fouron St. Martin (B)
Periode / period   
Afmetingen / dimensions 
Literatuur of internet referenties  / literature or internet references

2011 A  brown colored flake where some blade removals are visible and a part of the cortex. This flint is from the nearby flint mine of Rullen, so discard of this maerial is not strange.
Een bruinkleurie vuursteen afslag, waarop enkele afslagnegatieven zichtbaar zijn, alsook een deel van de cortex.Het vuursteen komt van de niet ver weg gelegen locatie "Rullen", zodat nieuw vuursteen makkelijk te vinden was. 

072


Object ID  SGM 0315 plate 2
Vindplaats / locality  St. Geertruid (NL)
Periode / period   Neolithic
Afmetingen / dimensions 
Literatuur of internet referenties  / literature or internet references

2015 Truncated blades from St. Geertruid, transformed for different purposes, varying from cutting tools, pionts and even a small borer ( top row right). 073


Object ID  SGM 0315 plate 1
Vindplaats / locality  St. Geertruid (NL)
Periode / period   Neolithic  
Afmetingen / dimensions 
Literatuur of internet referenties  / literature or internet references

2015 Pointed flint tools from St. Geertruid, varying in function, as a borer, a drill or an arrowhead. Some of the artefacts have been hafted, some have worked as a simple small handtool, where the wider part formed the  handle.074


 

Object ID UncAT
Vindplaats / locality St. Geertruid (NL)
Periode / period   Middle Neolithic 4000 - 2800 BC
Afmetingen / dimensions 
Literatuur of internet referenties  / literature or internet references2015 Neolithic flint point made of Rijckholt type flint. The point is oblong in shape and has a rounded  base, due to the impossibility to make it straight. It has been surface retouched at both sides, but not completely.
It is made by members of the Michelsberg Culture, made by people that stayed in the Flint Mine area, on a large site.


2015 Pointe de flèche en  silex néolithique fait de  silex de Rijckholt . La pointe est de forme oblongue et a une base arrondie, en raison de l'impossibilité de le faire linéaire. Il a été retouchée  sur les deux côtés, mais pas complètement.
Elle est faite par les membres de la Culture Michelsberg, faites par des gens qui ont séjourné dans la zone de la mine de silex de Rijckholt, sur une grande site.

2015 Neolithische vuurstenen spits, gemaakt van  Rijckholt  vuursteen. De spits is langwerpig van vorm en heeft een afgeronde basis, vanwege de onmogelijkheid om deze recht te maken. Het oppervlakis gedeeltelijk  retoucheerd aan beide zijden.
Het is gemaakt door de leden van de Michelsberg cultuur, gemaakt door mensen die verbleven in het vuursteen mijn gebied gebied, op een groot kamp.

2015 Neolithischen Feuersteinpunkt   aus  Rijckholt Feuerstein hergestellt. Die Spitze  ist, in eine längliche Form gemacht  und weist einen abgerundeten Boden, aufgrund der Unmöglichkeit, sie gerade zu machen. Es wurde Oberfläche an beiden Seiten nachbearbeitet, aber nicht vollständig.
Es wird von den Mitgliedern der Michelsberger Kultur hergestellt worden , von Menschen, die in der Flint Minenbereich lebten, auf einem großen Gelände .


 075Object ID unCat
Vindplaats / locality Stein - Steenwegstraat
Periode / period   Neolithique/ Neolithicum
Afmetingen / dimensions 
Literatuur of internet referenties  / literature or internet references

2015 Two flint finds from a field near Stein; a heavy flake (scraper) and an arrow point, made in the truncated  blade technique. Neolithic period.

2015 Twee vondsten vuursteen van een veld nabij Stein;  een zware afslag (schraper)  en een pijlspits, gemaakt in de gebroken kling techniek.
Neolithisch
.
2015 Deux objets en silex trouvés dans un champ près de Stein; un éclat lourd (racleur) et une pointe de flèche , réalisés dans la technique de la lame tronquée. Periode: Néolithique

076
Object ID RY DOM Flint / RY DOM Flint2
Vindplaats / locality  Rijckholt Dommel (NL)
Periode / period   
Afmetingen / dimensions 
Literatuur of internet referenties  / literature or internet references

2014 Flint tools and objects from the field at Rijckholt Dommel; period possibly late Mesolithic- Early Neolithic


077
Object ID 
Vindplaats / locality   Rijckholt(NL)
Periode / period   Neolithic
Afmetingen / dimensions 
Literatuur of internet referenties  / literature or internet references


2012 part of a blade with negative, probably from the early Neolithic; flint type of Anixhe Liers(B)
078

Object ID  VRAP 01/02
Vindplaats / locality   Rijckholt (NL)
Periode / period   Neolithic
Afmetingen / dimensions 
Literatuur of internet referenties  / literature or internet references


2011 Unadapted, 'fresh' blades from production atelier X (Van Giffen, 1923) as example of small blade production by Michelsberg Culture


076Object ID 
Vindplaats / locality   
Periode / period   
Afmetingen / dimensions 
Literatuur of internet referenties  / literature or internet references

076Object ID 
Vindplaats / locality   
Periode / period   
Afmetingen / dimensions 
Literatuur of internet referenties  / literature or internet references

076Object ID 
Vindplaats / locality   
Periode / period   
Afmetingen / dimensions 
Literatuur of internet referenties  / literature or internet references

076Object ID 
Vindplaats / locality   
Periode / period   
Afmetingen / dimensions 
Literatuur of internet referenties  / literature or internet references

076Object ID 
Vindplaats / locality   
Periode / period   
Afmetingen / dimensions 
Literatuur of internet referenties  / literature or internet references

076Object ID 
Vindplaats / locality   
Periode / period   
Afmetingen / dimensions 
Literatuur of internet referenties  / literature or internet references

076Object ID 
Vindplaats / locality   
Periode / period   
Afmetingen / dimensions 
Literatuur of internet referenties  / literature or internet referencesLast Update 16- 11- 2015 to be updated
076Object ID 
Vindplaats / locality   
Periode / period   
Afmetingen / dimensions 
Literatuur of internet referenties  / literature or internet references
1 comment: